စမတ္ဖုန္းကိုအသံုးျပဳ၍ မည္သို႕ ေလာင္းႏိုင္သနည္း။

AA-00330

SBOBET မိုဘိုင္းလ္ ဝက္ဘ္သည္ SBOBET၏ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ဆင္တူၿပီး သင္၏ စမတ္ဖုန္း ျဖင့္ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ အဆင္ေျပစြာ ၾကည့္နိုင္ ေလာင္းကစားႏိုင္သည္။

SBOBET မိုဘိုင္းလ္ဝက္ဘ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင့္တြင္ SBOBET အေကာင့္တစ္ခုရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုပင္ SBOBET အေကာင့္ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

သင္၏စမတ္ဖုန္းတြင္ SBOBET မိုဘိုင္းလ္ဝက္ဘ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္ရန္အတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား ေသာအဆင့္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. သင္၏စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ SBOBET မိုဘိုင္းလ္ဝက္ဘ္ကိုအသံုးျပဳရန္ m.sbobet.com သို႕ဝင္ပါ။
 2. သင္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာစကားကိုေရြးၿပီး SBOBET မိုဘိုင္းလ္ဝက္ဘ္သို႕ဝင္ရန္ ဆိုင္းအင္ကိုႏွိပ္ပါ။

  SBOBET မိုဘိုင္းလ္ဝက္ဘ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရိုးရိုးတရုတ္ဘာသာ၊ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ ဘာသာႏွင့္ ထိုင္းဘာသာမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

 3. Enter your SBOBET login name and password, and tap on the Sign In button.

  ေလာ့ဂ္အင္အေၾကာင္းအေသးစိတ္ - SBOBET ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႕ ဆိုင္းအင္ဝင္ေသာ ေလာ့ဂ္အင္ အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံ ပါတ္ကိုသာ SBOBET မိုဘိုင္းဘ္ဝက္သို႕ ဆိုင္းအင္ဝင္လွ်င္ သံုးရမည္။

 4. ေလာင္းမည့္ေစ်းကြက္ကိုေရြးပါ (ဥပမာ-ဒီေန႕) ၊ ၿပီးလွ်င္ ေပးထားေသာ ပြဲစဥ္မ်ားကိုၾကည့္ရန္ အားကစားတစ္ခု (ဥပမာ-ေဘာလံုး)ကိုေရြးပါ။

  ေစ်းကြက္တစ္ခုစီအတြက္ ေပးထားေသာပြဲစဥ္အေရအတြက္ႏွင့္အားကစားကို မိမိေရြးလိုက္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုစီ၏ ညာဖက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။

 5. ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လိခ္ေအာက္ရွိပြဲစဥ္မ်ားကိုၾကည့္ရန္ မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ လိခ္ကို ႏွိပ္(ထိ)လိုက္ပါ။

  ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လိခ္ - မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေနရာအကန္႕အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ SBOBET မိုဘိုင္းလ္ ဝက္ဘ္တြင္ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၎တို႕၏လိခ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အုပ္စုခြဲထားသည္။

  ျပန္သြားျခင္း(ဂိုးဘက္) - ဘယ္ဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ Sports ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အားကစား ရွိသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ကိုျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

 6. ပြဲစဥ္ေပၚတြင္ ျဖန္႕ၾကည့္ၿပီး သင္ေလာင္းလိုေသာ ပြဲစဥ္ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းရန္အေလးသာမႈစာရင္းကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။

  ျပန္သြားျခင္း(ဂိုးဘက္) - ဘယ္ဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ League ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလိခ္ ရွိသည့္  မ်က္ႏွာျပင္သုိ႕ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

 7. ေလာင္းကစားအေပၚတြင္ ျဖန္႕ၾကည့္ၿပီး သင္ေလာင္းလိုေသာ ေလာင္းကစားကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းကစား လက္မွတ္ကို  ဖြင့္ႏိုင္သည္။

  အေလးသာမႈ ေစ်းႏႈန္း - သက္ဆိုင္ရာ အေလာင္းအစားအလိုက္ အေလးသာမႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ေလာင္းကစား၏ညာဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  အေလးသာမႈမ်ားကို ရီဖရက္ရွ္လုပ္ျခင္း - ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေလာင္းကစားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္တြင္ရွိေသာ Reload ခလုတ္ကိုထိလိုက္ျခင္းျဖင့္ အေလးသာမႈေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စာမ်က္ႏွာေပၚ ျပန္ဆြဲတင္ႏိုင္ပါသည္။

  ျပန္သြားျခင္း(ဂိုးဘက္) - ဘယ္ဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ  Event  ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပြဲစဥ္ ရွိသည့္  မ်က္ႏွာျပင္သုိ႕ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

 8. အေလာင္းအစားလက္မွတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလာင္းမည့္အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးပါ။
 9. ေလာင္းေၾကးပမာဏကိုထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုပါက Place Bet ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး၊ ေလာင္းထားသည္ကို ျပန္ပယ္ဖ်က္လိုပါက Cancel ကိုႏွိပ္ပါ။

  အျမင့္ဆံုးႏိုင္ေငြ - သင့္ေလာင္းေၾကးကိုထည့္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင္၏ေလာင္းကစားလက္မွတ္ေပၚတြင္ သင္ႏိုင္ လွ်င္ရရွိမည့္ အျမင့္ ဆံုးႏုိင္ေငြကို အလိုအေလ်ာက္ေဖာ္ျပသည္။

  အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုးအေလာင္းအစား (ေငြပမာဏ)- သင္ထည့္ထားေသာ ေလာင္းေၾကးပမာဏသည္ အနိမ့္ဆံုးအ ေလာင္းအစားသည္ အနိမ့္ဆံုအေလာင္းအစားထက္ နည္းေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမင့္ဆံုးအေလာင္းအစားထက္ မ်ားေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္အား အခ်က္ေပး box မွတဆင့္ တရားဝင္ေသာ ေလာင္းေၾကး ျပန္လည္ ထည့္သြင္းရန္ အသိေပးလိမ့္မည္။

  ျပန္သြားျခင္း(ဂိုးဘက္) - ဘယ္ဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ Odds ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေလးသာမႈမ်ား ရွိသည့္  မ်က္ႏွာျပင္သုိ႕ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

 10. ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ပယ္ခ်လိုက္သည္ မဟုတ္လွ်င္ သင့္ အေလာင္းအစားကို သင္ Place Bet ခလုတ္အား ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ သင့္ အေလာင္းအစားမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းကိစၥ အားလံုးကို ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က လက္ခံပါလိမ့္မည္။

 11. သင္၏အေလာင္းအစားလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကို စစ္ေဆးပါ။

  ေလာင္းကစား စာရင္း - ညာဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ Bet List ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သင္ေလာင္းထားေသာ ေလာင္းကစားမ်ား၏စာရင္း ၾကည့္ရွဳႏိုင္သည့္  မ်က္ႏွာျပင္သုိ႕ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

  ျပန္သြားျခင္း(ဂိုးဘက္) - ဘယ္ဖက္အေပၚဆံုးေထာင့္ရွိ Odds ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေလးသာမႈမ်ား ရွိသည့္  မ်က္ႏွာျပင္သုိ႕ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။